PBAB har i sin hållbarhets analys tagit fram 10 hållbarhets områden som är extra viktiga för oss inför framtiden. Delmålen är grupperade inom, miljö, affärsetik, arbetsmiljö, kund & konsument, samhälle och mänskliga rättigheter.

Våra framtagna mål är kopplade till mål nummer 17 med ett delmål att medvetande göra hållbarhetsfrågor, nummer 9 genom att utveckla & sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle, mål nummer 12 genom att verka för en hållbar värdekedja och mål nummer 8 med anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
De olika målen är framtagna från Agenda 2030, som totalt sett innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och har totalt 169 delmål. Syftet med Agenda 2030 är att globalt avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa miljö- och klimatkrisen. Stora företag har lagstyrda krav på hur en hållbarhetsrapportering ska ske, men även små och medelstora företag kan göra en frivillig hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsanalys. Processen för att göra en analys kan sammanfattas i sex steg:

  1. Identifiera vad som är väsentliga hållbarhetsfrågor för ditt företag och dina intressenter med en väsentlighetsanalys.
  2. Sätta mätbara mål som integrerar och stödjer verksamhet och strategi, samt säkra upp att hållbarhetsarbetet följs upp inom verksamhetens uppföljningsprocesser.
  3. Prioritera och sätt KPI:er (KPI (Key Performance Indicators) är tydliga och specifika mätetal eller nyckeltal som ditt företag kan använda för att spåra och mäta era framsteg på vägen mot ett särskilt mål) som stödjer strategin, både ur hållbarhetsperspektiv och affärsperspektiv.
  4. Utarbeta en handlingsplan, identifiera intraprenörer/nyckelpersoner som kan driva förändringen och analysera ekonomiska konsekvenser av önskad förändring.
  5. Säkra att hållbarhetsarbetet följs upp inom verksamhetens uppföljningsprocesser.
  6. Kommunicera internt och externt för att entusiasmera och hålla uppe energin.
    Inom redovisnings- och revisionsbranschen har länge begreppet ekonomisk hållbarhet varit ett prioriterat mål, både för vårt bolag och för våra kundföretag. Begreppen som också nu lyfts fram ytterligare är Social hållbarhet och Miljömässig hållbarhet. Under 2023 startade vi vårt arbete med att medvetandegöra kunder och konsumenter (mål K7) om dessa områden. Vi arbetar också efter vår slogan ”PBAB redovisar vägen till hållbara företag”. När våra kundföretag nu närmar sig behovet av att börja hållbarhetsredovisa (frivilligt) eller hållbarhetsrapportera (större bolag) kan vi som tjänst göra en nulägesanalys med hjälp av olika nyckeltal och på så sätt skapa en handlingsplan till vilka mål som ska uppfyllas.